Romantiska hälsningar med e-kort

Gratis service för DIGITALA VYKORT

Kontaktformulär:

Gratulationer på Födelsedagen med e-kort

The free DIGITAL POSTCARD service

Contact form:

Ditt för- och efternamn: / Your first and last name:

Din e-postadress: / Your e-mail address:

 

Ärende: / Subject:

Meddelande: / Message:

   

« Tillbaka till vykorten / Back to the cards

Cookies:

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt GDPR (General Data Protection Regulation) och svensk lagstiftning ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på en sida. På siten används cookies för att öka funktionaliteten för våra användare. En förutsättning för att kunna använda webbplatsens tjänster är att du accepterat användande av cookies. Dessa cookies används för att du ska kunna utföra dina besök/ärenden på ett enkelt och smidigt sätt.

Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome m fl) säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies medför att du inte kommer att kunna utföra dina besök/ärenden på webbplatsen.

För annonser från Google på webbplatsen används också cookies. Se sidan Sekretess och användarvillkor hos Google för detaljer om detta.

Du kan visa och styra vilken information Google använder när de visar annonser för dig via Google Annonsinställningar.

Cookies:

This site contains so-called cookies. According to the GDPR (General Data Protection Regulation) and Swedish legislation, anyone visiting a website with cookies should get information about what they are used to and how they can be avoided.

A cookie is a small text file that the site you visit saves on your computer. The text file contains information and is used, for example, to facilitate the visitor's use of the site. There are two types of cookies. One type saves a file for a long time on your computer. For example, it uses features that talk about what's new since the user last visited the current site. The other type of cookies, such as session cookies, are stored only temporarily during the time you are browsing and browsing a page. The site uses cookies to increase the functionality of our users. A prerequisite for using the website's services is that you have accepted the use of cookies. These cookies are used to make your visits / cases in a simple and easy way.

If you do not want to accept the use of cookies, you can make settings through your browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, and more) security settings. Please note that a refusal to use cookies means that you will not be able to perform your visits / affairs on the site.

For ads from Google on the site, cookies are also used. See the Google Privacy and Terms of Service for details about this.

You can view and control what information Google uses when displaying ads to you through Google Ads Preferences.

Hur har du det med jobb?
VMJ har just nu
59 794 lediga jobb
för dig att söka till.

Seniorsajt 55+ med fotogallerier, berättelser, bloggar, korsord m.m.